Όλα τα delivery εστιατόρια της περιοχής σας με ένα click στην οθόνη σας !
 
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018
 
 
Επιλέξτε την περιοχή σας, την κουζίνα της επιλογής σας και με ενα click στην οθόνη σας θα εμφανιστούν όλες οι γευστικές επιλογές από τα καλύτερα delivery εστιατόρια της περιοχής σας.
Επιλέξτε την περιοχή σας:
Επιλέξτε την κουζίνα σας:
 
 
 
 

Εισάγετε το Email σας!
Email:
 
Το όνομά σας:
Το email σας:
Όνομα φίλου/φίλης:
Email φίλου/φίλης:
To email που θα λάβει:
#Όνομα φίλου/φίλης#,

Αν θελεις να παραγγείλεις φαγητό απο delivery ψάξε στο Iamhungry.gr.
Ολα τα delivery εστιατόρια της περιοχής σου με ένα click στην οθόνη σου.

#Το όνομά σας#
 

   
εγγραφή διαγραφή
 
 
 
Όροι χρήσης
Διαβάστε προσεχτικά τους όρους χρήσης , η επίσκεψη /χρήση των ιστοσελίδων του IamHungry.gr και η εγγραφή σας ως μέλος προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή τους.
Περιορισμόι ευθύνης
Η υπηρεσία που παρέχει ο δικτυακός χώρος IamHungry.gr δε λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα (μέσω του IamHungry.gr δεν διακινούνται χρήματα) αλλά αποκλειστικά ως χώρος απλής προβολής των menus και υπηρεσίας λήψης παραγγελίας online από επιχειρήσεις διανομης ετοίμου φαγητού προς στους επισκέπτες της υπηρεσίας. Για την παραγγελία οποιουδήποτε γεύματος, ο επισκέπτης απευθίνεται στην επιχείρηση η οποία και του πωλεί το γεύμα. Η παραγγελία καθοιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε γεύματος από όποια επιχείρηση πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Η κατάσταση του κάθε γεύματος είναι ευθύνη της επιχείρησης που το πωλεί / διαθέτει και όχι του IamHungry.gr. Συνεπώς το IamHungry.gr δεν έχει ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των καταχωρημένων ειδών, την ακρίβεια της περιγραφής τους, τη δυνατότητα της κάθε επιχείρησης να διαθέσει αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή τη δυνατότητα των χρηστών - αγοραστών να τα αγοράσουν.

Παρόλο που η ανανέωση του καταλόγου είναι πολύ συχνή, το IamHungry.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στις τιμές που έγιναν μεταξύ της ημερομηνίας εισόδου του προϊόντος στον κατάλογο και της ημερομηνίας αγοράς.

To Iamhungry.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης του και θα σχετίζεται με οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ χρήστη και επιχείρησης . Η επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τέτοιου είδους συναλλαγή είναι αποκλειστική υπόθεση της επιχείρησης και του επισκέπτη του Iamhungry.gr, του IamHungry.gr ουδεμίας ευθύνης ή υποχρέωσης υπέχοντος.

Συμφωνείται ρητώς ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται υπ' ευθύνη του χρήστη. Ούτε το IamHungry.gr, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής, ούτε εγγυώνται για τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από την χρήση της ιστοσελίδας ή την αξιοπιστία οποιονδήποτε πληροφοριών, υπηρεσίας ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω αυτής.

Αυτή η αποκήρυξη της ευθύνης ισχύει για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμό που προκαλούνται από οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης λάθους, παράληψης ανακρίβειας , διακοπής, διαγραφής ατέλειας, καθυστέρησης στη λειτουργία ή μετάδοση ιού υπολογιστών, αποτυχίας γραμμών επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή αναρμόδιας πρόσβασης, αλλαγής, ή χρήσης αυτής της περιοχής, είτε για παραβίαση σύμβασης, επιβλαβούς συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης ρητής υπαιτιότητας), αμέλειας είτε κάτω από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε καμία περίπτωση το IamHungry.gr, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτή, δεν είναι υπεύθυνος σε οποιαδήποτε περίπτωση σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμέλειας του) ή κάτω από οποιαδήποτε νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, ποινικών, επακόλουθων ή παρόμοιων ζημιών , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαμένων κερδών ή εισοδημάτων, απώλεια χρήσης ή παρόμοια οικονομική απώλεια, που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας. Με το παρόν έγγραφο αναγνωρίζετε ότι οι διατάξεις αυτού του τμήματος θα ισχύσουν για τη χρήση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο εφαρμόσιμος νόμος μπορεί να μην επιτρέψει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης ή των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, έτσι ο ανωτέρω περιορισμός ή ο αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύσει για εσάς.

Περιορισμοί χρηστών
Η χρήση του IamHungry.gr είναι απολύτως δωρεάν για τους επισκέπτες και παρέχεται στην υπάρχουσα μορφή ("ως έχει"), χωρίς να επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή άλλη επέμβαση σε αυτήν από τον επισκέπτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών με τους όρους χρήσης του IamHungry.gr ή/και κατάχρησης των υπηρεσιών του IamHungry.gr από κάποιον επισκέπτη, το IamHungry.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του επισκέπτη αυτού από την υπηρεσία.
Ο ιστοχώρος IamHungry.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου και των ωρών διαθεσιμότητάς του.

Πνευματικά Δικαιώματα
Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, λογισμικού, φωτογραφιών ,το οποίο προστατεύεται από το σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η τροποποίηση, δημοσίευση, διαβίβαση, επίδειξη, συμμετοχή στην μεταφορά ή πώληση, η δημιουργία των παράγωγων εργασιών, η εκμετάλλευση από καμία άποψη οποιουδήποτε μέρους από τον περιεχόμενο αυτής της περιοχής, γενικά ή εν μέρει. Βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, καμία αντιγραφή, ανακατανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του μεταφορτωμένου υλικού δεν θα επιτραπούν χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια από το IamHungry.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης αντιγραφής, η ανακατανομής ή αναδημοσίευσης υλικού, καμία αλλαγή ή διαγραφή της απόδοσης συντακτών, ή τροποποίηση εμπορικών σημάτων ή σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνει. Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαιώματα ιδιοκτησίας με την αντιγραφή αρχείων στoν προσωπικό του υπολογιστή. Οι προηγούμενες παροχές είναι προς όφελος του IamHungry.gr, τα υποκαταστήματά του, τους προμηθευτές και οι χορηγούντες άδειά της κάθε ένας θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν και να επιβάλουν προμήθεια άμεσα ή εξ ονόματός της.

Προσωπικά Δεδομένα
To IamHungry.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το IamHungry.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ

Links (σύνδεσμοι)
Το IamHungry.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το IamHungry.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τροποποίηση Όρων χρήσεως
Το IamHungry.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε μέρος επ' αυτού, ή να επιβάλει τους νέους όρους, Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ενεργοποιούνται αμέσως με ειδοποίηση επ' αυτών, η οποία μπορεί να δοθεί με οποιαδήποτε μέσα συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα, ή με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδα από σας μετά από τέτοια ειδοποίηση θα κριθεί ότι γίνεται με αποδοχή όποιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το IamHungry.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί τα μενού των διάφορων εστιατορίων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αυτών εφόσον αυτά δεν εναρμονίζονται στους κανόνες λειτουργίας του. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Iamhungry.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του IamHungry.gr και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.